Algemeen
Deze website dient ter algemene informatievoorziening voor de producten en diensten van (de labels van) International Car Lease Holding. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
International Car Lease Holding behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site –inclusief de tekst van deze disclaimer en de privacyverklaring- zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel.
International Car Lease Holding sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website.
Onder andere aanvaardt International Car Lease Holding met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid voor (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (ii) de informatie die ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan International Car Lease Holding of aan u, (iv) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren (v) misbruik,(vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
International Car Lease Holding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten.
De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Internetsites van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). International Car Lease Holding draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat International Car Lease Holding de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Handelsmerken en logo’s
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij International Car Lease Holding respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van International Car Lease Holding of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.

Privacyverklaring
International Car Lease Holding respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat met uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt als wij een gerechtvaardigd belang hebben, zoals een goede bedrijfsvoering en reclame- en direct-marketing doeleinden. Verder verwerken wij de gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens voorts anoniem/niet herleidbaar verwerken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen dan, als dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. Wij zullen dan ook alleen persoonsgegevens verwerken die in een bepaald verband afdoende, ter zake dienend en niet buitensporig zijn.

Recht op inzage in en correctie van uw gegevens
U kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Het eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen.
U kunt uw verzoek richten aan de directie van International Car Lease Holding. Wij informeren u binnen vier weken of aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht van verzet
Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat kosteloos schriftelijk kenbaar maken via: info@internationalcarlease.com .

Toepasselijk recht
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.